Uživatel: nepřihlášen [Přihlásit]
Aktuality
10.02.2014
Přihlašte se do klientské zóny a stáhněte si platební kalendář...
22.10.2013
Spustili jsme nový web, věříme, že splní požadavky...

Více v archivu »

Otázky a odpovědi

Kolektivní systém, registrace
 • Proč kolektivní systémy zpětného odběru solárních panelů?
  • Pro zajištění zpětného odběru a recyklace solárních panelů dává zákon jednoznačně přednost tzv. kolektivnímu plnění povinností výrobců, které se již několik let osvědčuje při zpětném odběru elektrických a elektronických přístrojů.

 • Jaké jsou zákonné povinnosti?
  • V rámci nakládání s elektroodpady řeší problematiku sběru a recyklaci solárních panelů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

   V závislosti na datu uvedení solárního panelu na trh se rozlišují osoby zodpovědné za financování a recyklaci solárních panelů:

   • pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 zajistí financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění výrobce. Recyklační příspěvek je obsažen v ceně panelu a povinnost uzavřít smlouvu s kolektivním systémem se na majitele solární elektrárny nevztahuje,
   • pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 zajistí financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů provozovatelé solárních elektráren.

   Provozovatel solární elektrárny je povinen do 30. června 2013 uzavřít smluvní vztah s jedním z provozovatelů kolektivního systému a od 1. ledna 2014 do 1. ledna 2019 zajistit v rovnoměrných splátkách financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností.

 • Jak mohu uzavřít smlouvu s kolektivním systémem?
  • Na webových stránkách společnosti FitCraft Recyklace s.r.o. (dále též FCR) je uveden text smlouvy včetně příloh, kterou si vyplníte, vytisknete ve dvou exemplářích, podepíšete a odešlete na adresu FCR. Následně bude smlouva podepsána ze strany FCR a jeden výtisk Vám bude zaslán zpět.

 • Existuje možnost se přeregistrovat do FitCraft Recyklace?
  • Tato možnost existuje. U Vašeho stávajícího provozovatele kolektivního systému vypovíte smlouvu a uzavřete novou smlouvu s FCR. FCR tuto změnu nahlásí na Ministerstvo životního prostředí.


Recyklační poplatky
 • Jaká je výše recyklačního příspěvku a jaká bude splatnost příspěvků?
  • Ministerstvo životního prostředí stanovilo vyhláškou č. 178/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektroodpady, minimální výši recyklačního příspěvku, který činí 8,50 Kč za 1 kilogram váhy solárního panelu, přičemž výkon 1 W solárního panelu představuje váhu 0,11 kg. (viz. příloha č. 10 uvedené vyhlášky)

   Výpočet recyklačního příspěvku u fotovoltaické elektrárny postavené do 31. 12. 2012 je prováděn podle následujícího vztahu:
   Recyklační příspěvek v Kč = výkon elektrárny (panelu) W * 0,11 kg/W * 8,50 Kč/kg

   Například výše recyklačního příspěvku pro 100 kW elektrárnu by byla stanovena následovně:
   Recyklační příspěvek = 100.000 * 0,11 * 8,50 = 93.500 Kč

   Tato částka 93.500 Kč bude rozdělena do 10 stejných plateb se splatností vždy k 28. 1. a k 28. 7. po dobu pěti let počínaje rokem 2014 do konce roku 2018.
   (Celý text vyhlášky č. 178/2013 Sb.)

 • Jak bude zacházeno s recyklačními příspěvky?
  • Přijaté finanční prostředky budou přijímány na zvláštní bankovní účet. Nakládání s finančními prostředky je omezeno zákonem tak, že mohou být investovány pouze do přesně vyjmenovaných druhů cenných papírů. Naším cílem je dosáhnout investováním na finančním trhu vyššího výnosu než výnosu, který by byl dosažen pouhým ukládáním finančních prostředků na termínované vklady.
   Investiční strategii a její pravidla bude tvořit investiční výbor FCR. Tento investiční výbor bude složen z jednatelů a z prokuristů společnosti a bude rovněž úzce spolupracovat s odborníky z bank, u nichž bude veden účet s prostředky na likvidaci a recyklaci solárních panelů. Investiční výbor stanoví plán alokace finančních prostředků do předem daných finančních instrumentů. Bude tak vytvořeno investiční portfolio, jehož cílem bude rozložení jednotlivých investic dle délky splatnosti a s tím spojené optimální zhodnocování finančních prostředků.

   Zákonem je stanoveno, že vybrané příspěvky nelze použít na jiný účel než na činnosti související se zpětným odběrem a recyklací solárních panelů. Nakládání s těmito finančními prostředky bude pod dohledem a kontrolou Ministerstva životního prostředí.

 • Jak budou Klienti informováni o nakládání s recyklačními příspěvky?
  • Každoročně do 30. 6. obdrží Klienti přehled o stavu individuálního účtu své solární elektrárny, kde bude uvedena výše přijatých příspěvků včetně dosažených výnosů z těchto vložených prostředků a přehled vyúčtování skutečných nákladů spojených se splněním povinností zpětného odběru v poměru k zaplaceným příspěvkům. Poprvé Klienti obdrží tento přehled do 30. 6. 2015 za kalendářní rok 2014.

 • Co bude s příspěvky po ukončení likvidace všech panelů?
  • Po zajištění splnění povinnosti zpětného odběru panelů ze solárních panelů v rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti všech solárních panelů z každé solární elektrárny, ne však dříve než k 1. lednu 2019, bude Klientům předloženo do 30. 6. následujícího roku průběžné finanční vypořádání. V něm budou informováni o výši přijatých příspěvků včetně dosažených výnosů z těchto vložených prostředků a přehled vyúčtování skutečných nákladů spojených se splněním povinností zpětného odběru v poměru k zaplaceným příspěvkům. Do 31. 7. bude provedeno finanční vypořádání.

   Stejným způsobem bude provedeno finanční vypořádání po zajištění splnění povinnosti zpětného odběru ze solárních panelů v rozsahu zbylých dvou třetin z celkové hmotnosti všech solárních panelů z každé solární elektrárny. Do 30. 6. následujícího roku bude Klientům předloženo závěrečné finanční vypořádání, ve kterém budou informováni o výši přijatých příspěvků včetně dosažených výnosů z těchto vložených prostředků, a přehled vyúčtování skutečných nákladů spojených se splněním povinností zpětného odběru v poměru k zaplaceným příspěvkům. Do 31. 7. bude provedeno finanční vypořádání.


Sběrná místa, recyklace
 • Jak je zajištěna síť sběrných míst?
  • Sběrná místa jsou umístěna ve FCR a u vybraných provozovatelů solárních elektráren. Seznam sběrných míst je uveden v příloze č. 5 „Smlouvy o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů“.

 • Kdo zajišťuje demontáž solárních panelů při likvidaci a jejich svoz?
  • Solární panely demontuje provozovatel solární elektrárny na své vlastní náklady.
   FCR zajistí převzetí demontovaných panelů a svoz likvidovaných panelů ze sběrných míst a je za úplatu připravena zajistit i demontáž.

 • Mohu odevzdat i nekompletní nebo poškozený panel?
  • Solární panel, který je určen k likvidaci a recyklaci, může být předán poškozený, ale musí být vždy kompletní.


Nenalezli jste odpověď na vaši otázku?

Podívejte se prosím také do témat nápovědy.

FitCraft Recyklace s.r.o., Vsetín – Semetín 473, PSČ 755 01, Česká republika | IČO: 286 60 501, DIČ: CZ28660501 | Nastavení soukromí